Do Turcji wjedziemy na podstawie paszportu, paszportu tymczasowego lub dowodu osobistego (wyłącznie w celach turystycznych i tranzytowych, nie dłużej niż 90 dnia w okresie 180 dni).

Paszport musi być ważny przez co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport w okresie pobytu bezwizowego powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy podróżują do Turcji turystycznie na okres do 90 dni, nie muszą mieć wiz.

Jeśli masz paszport tymczasowy lub udajesz się do Turcji w celu innym niż turystyczny, skontaktuj się wcześniej z Ambasadą Turcji w Warszawie.

Funkcjonariusze tureckich służb na granicy czasami proszą o okazanie zgody rodziców na podróż. Zgoda taka jest wskazana również względu na konieczność np. decydowania o opiece medycznej lub wyrobienia paszportu tymczasowego po utracie paszportu. Zgoda taka powinna być potwierdzona notarialnie, z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

Jeśli udajesz się do Turcji na dłużej niż 90 dni (np. studia, praca), złóż wniosek wizowy w Ambasadzie Turcji w Warszawie.

Jeśli przebywasz w Turcji i zamierzasz przedłużyć pobyt ponad 90 dni, przed upływem tego okresu złóż wniosek o pozwolenie na pobyt (tzw. ikamet) w najbliższym urzędzie ds. cudzoziemców (Göç İdaresi).

Jeśli samowolnie przekroczysz dozwolony okres pobytu, możesz zostać ukarany. Grozi Ci zakaz ponownego wjazdu do Turcji przez czas określony w decyzji władz oraz kara pieniężna. Jej wysokość zależy od tego, o jak długo przekroczysz dozwolony okres pobytu w Turcji. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

W Turcji nie ma obowiązku meldunkowego, z wyjątkiem meldunku w hotelach. Nie zostawiaj paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie pokaż go przy załatwianiu formalności meldunkowych.